Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Publikacje nauczycieli

Strona główna » Dla nauczycieli » Publikacje nauczycieli

wielkość tekstu: A | A | A

Rola świetlic szkolnych w działaniach wychowawczo-dydaktycznych szkoły

Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważną rolę.

Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.

Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem szkoły. Praca świetlicyprowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły (opiera się o wytyczne Statutu Szkoły i Regulaminu Świetlicy).

Niezwykle ważne staje się określenie głównych celów i funkcji świetlicy szkolnej.

       Cele i zadania (opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne) szkoły należy realizować na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w tym na zajęciach prowadzonych w świetlicy.

Prawidłowa organizacja pracy świetlicy szkolnej może stanowić w przyszłości sukces edukacyjny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie zorganizowanej opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do pracy i wypoczynku, relaksu, rozwijanie zainteresowań oraz zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce.

Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci, zajęcia świetlicowe powinny wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać.

       Ważny jest zatem odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich prowadzenia.

Przez metody prowadzenia zajęć należy rozumieć sposoby organizowania wychowawczej działalności dzieci pozostających w zasięgu oddziaływania świetlicy.

Metody są oparte na zasadach wyznaczających kierunki pracy wychowawczej.

Do podstawowych zasad należą zasady:

-     dobrowolności

-     aktywności

-     przystępności

-     odmienności

-     bezpieczeństwa i higieny.

J. Podlaski wyróżnił trzy podstawowe funkcje świetlicy:

- funkcja opiekuńcza – to przede wszystkim pielęgnowanie rozwoju i przejawianie troski o zdrowie fizyczne dziecka, o jego prawidłowy rozwój społeczny, wdrażanie w dziedzictwo kulturowe społeczeństwa poprzez przekazywanie języka, wzorów zachowań

funkcja wychowawcza – przez funkcję wychowawczą świetlicy rozumieć należy całokształt poczynań zmierzających w kierunku kształtowania osobowości młodego pokolenia. Realizacja tej funkcji przejawia się w zaspokojeniu potrzeb dziecka w dziedzinie działalności twórczej – działalność kreatywna oraz wypoczynku i rozrywki –  działalność rekreacyjna.

Działalność kreatywna polega na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i zamiłowań, wykrywaniu uzdolnień i stwarzaniu warunków do ich rozwoju.

Działalność rekreacyjna polega na wychowaniu do czasu wolnego tj. kształtowaniu umiejętności właściwego i wartościowego spędzania czasu wolnego oraz przestrzegania zasad kultury życia codziennego.

funkcja społeczna – przez funkcję społeczną należy rozumieć jej udział w życiu środowiska społecznego integrujący często przejawy najrozmaitszych poczynań społecznych na rzecz dziecka.

W czasopismach naukowych wspomina się również o :

funkcji profilaktycznej - aktywizowanie uczniów, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych

funkcji edukacyjnej - rozbudzanie ciekawości poznawczej, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.

Powszechnie występują w pracy świetlicowej następujące rodzaje zajęć:

-   zajęcia  rozwijające umiejętności manualne– zabawy konstrukcyjne,

układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie

wydzieranie, sklejanie, modelowanie w plastelinie

-          ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy)

-          wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne)

-          kształtujące umiejętności wypowiadania się na dany temat i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi

-          kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez udział w konkursach

-          ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiesza, piosenki(programy artystyczne, inscenizacje)

-          wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie opowiadań, bajek, prace plastyczne)

-          kształtujące ekspresję ruchową (zabawy ruchowe przy muzyce)

-          zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe w sali i na boisku szkolnym)

-          relaksujące, wyciszające ( relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek)

Odpowiednio dobrane, ciekawe gry i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenie dzieci, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dając okazję do oceniania i wartościowania.

       Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraznię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną.

       Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów, a przede wszystkim kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, ważną nie tylko w dzieciństwie, ale też w dorosłym życiu.

Literatura:

"Formy i metody pracy świetlicowej" Podlaski J., Warszawa 1972 r.

"Jak prowadzić świetlicę szkolną" Chylińska M., Warszawa 2001 r.

Portal  eksperciwoświacie.pl 4.VI.2014 r.

"Funkcjonowanie świetlic szkolnych" Librus.pl 16.X.2013 r.

"Co zmieni się w organizacji pracy świetlicy szkolnej" www.bibliotekako.pl 21.V.2014

 Opracowała: Sylwia Małecka

*************************************************************

KONSPEKT  ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Typ zajęć :      Zajęcia świetlicowe-integracyjne  - lekcja otwarta

Temat:             Gry i zabawy integracyjne

Klasa:              IV V VI

Termin:           3.10.2014

Czas:               45 min.

Prowadząca:   Sylwia Małecka

Cele zajęć:

Poznawcze:        poznanie członków grupy, poznanie swoich pozytywnych cech

Kształcące:        kształtowanie pozytywnej samooceny

                           poczucia własnej wartości

Wychowawcze:  umiejętność mówienia o swoich zaletach

                            pozytywne widzenie drugiego człowieka

                            budowanie zaufania

Formy pracy:

-         praca indywidualna

-         praca zespołowa

Metody pracy:

-         aktywności własnej ucznia

-         gry i zabawy

Pomoce:

-         kartki, długopisy, materac, bloki, kredki

 

Uczniowie siedzą w kręgu

Przebieg zajęć:

 1.      Powitanie uczniów, wprowadzenie do tematu zajęć, wyjaśnienie pojęcia "moje zalety"

2. Wzajemne poznanie się – rozgrzewka emocjonalna – WITAM CIĘ….

(nauczyciel odwraca się do jednego z dzieci i podając mu rękę mówi:

witam cię Dagmaro, Dagmara odwraca się do dziecka siedzącego obok i robi to samo).

3. Wprowadzenie do zabawy „pozytywna dłoń” (zabawa polega na odrysowaniu obu dłoni na dwóch  kartkach papieru - na jednej dłoni uczeń na każdym palcu pisze po jednej zalecie jaką uważa, że posiada drugą kartkę puszcza w kręgu - uczniowie koledzy piszą o pozytywnych cechach właściciela dłoni).

-         uświadomienie celu zabawy

-         zasad zabawy

-         rozdanie potrzebnych materiałów

-         swobodne wypowiedzi uczniów po wykonaniu ćwiczenia na temat: czy łatwo jest mówić o swoich pozytywnych cechach?

4.  Prowadzący wydaje polecenia typu: znajdź kogoś kto:

- ma taki sam kolor włosów

- ma taki sam znak zodiaku

- ma taki sam kolor oczu jak ty

- jego imię zaczyna się na tę samą literę co twoje

- ma taki sam kolor bluzki swetra czy spodni

5.  Wprowadzenie uczniów do zabawy integrującej „toczący się ludzie” (uczniowie kładą się materacu, jedna osoba kładzie się na leżących już uczniach i toczy się jak walec zachowując środki ostrożności - nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, kładzie się na końcu następna osoba robi to samo)

-         uświadomienie celu zabawy

-         uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy

6. Wykonanie pracy plastycznej - portret mojego kolegi, koleżanki siedzącego po mojej prawej stronie - ekspozycja prac plastycznych.

5. Podsumowanie zajęć:

 Uczniowie kończą zdanie:

Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem (am) się że jestem...

Pożegnanie uczniów, podziękowanie za udział w zajęciach, porządkowanie świetlicy.

*************************************************************

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Typ zajęć:  Zajęcia świetlicowe - profilaktyczne - lekcja otwarta

Temat: Zdrowe odżywianie - piramida zdrowia

Czas trwania: 45 minut

Klasa: VI b ZET

Prowadząca: Sylwia Małecka

Data: 22.10.2014

CELE:

 Uczeń potrafi:

-         zapoznać się z problematyką zajęć i zrozumieć temat

-         opisać piramidę zdrowia na podstawie planszy

-         rozwiązać szyfrogram

-         wymienić zasady zdrowego odżywiania się

-         rozwiązać rozsypankę literową

-         sporządzić jadłospis

-         rozwiązać krzyżówkę

METODY:

-         słowna

-         oglądowa

-         praktycznego działania

FORMY:

-         indywidualna

-          grupowa

-         zespołowa

POMOCE I NARZĘDZIA:

-         kartki z szyfrogramem

-         plansze piramidy zdrowia

-         kartki z rozsypanką literową

-         krzyżówka

-         arkusz papieru, pisaki, długopisy, kartki.

ZASADY:

-         poglądowości

-         świadomej aktywności uczniów

-         samodzielności

Nauczyciel stosuje metodę indywidualizacji pracy w stosunku do uczniów mniej radzących sobie z ćwiczeniem

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.                  CZĘŚĆ WSTĘPNA

 1. Powitanie
 2. Wprowadzenie do tematu – rozwiązanie szyfrogramu – załącznik 1 

(indywidualna praca ucznia)

 1. Odczytanie hasła – zapisanie na tablicy

        ZDROWE ODŻYWIANIE – ZDROWY ORGANIZM

II.               CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

 1. Pogadanka kierowana – zdrowe pożywienie

         Nauczyciel wskazuje jak ważną rolę odgrywa  zdrowe odżywianie.

Prawidłowo ułożony jadłospis zaspakaja potrzeby żywieniowe osoby, dla której jest przeznaczony.

Oznacza to, że zapewnia odpowiednią ilość energii i składników odżywczych, takich jak: białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne.

Część z nich pełni funkcje budulcowe – białko, tłuszcze, sole mineralne, część energetyczne – głównie węglowodany i tłuszcze, a część ochronne regulujące metabolizm – witaminy i sole mineralne.

 1. Rozdanie przez nauczyciela kart z rozsypanką literową ( zał. 2) (praca zespołowa uczniów), głośne odczytanie haseł z rozsypanek –

     białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, sole mineralne - omówienie     zasad zdrowego odżywiania się

 1. Nauczyciel przedstawia i omawia planszę piramidy zdrowia(zał. 2a).

4. Praca w grupach – MÓJ JADŁOSPIS

Wypisanie produktów niezbędnych do przygotowania posiłków:

I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

Odczytanie listy produktów, wspólne ułożenie całodniowego jadłospisu.

 

III.           ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ – PODSUMOWANIE

Wspólne  rozwiązanie krzyżówki podsumowującej. 

Odczytanie hasła – ZDROWE ODŻYWIANIE.

Samoocena własnego odżywiania - rozmowa        

Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach, porządkowanie miejsca pracy, pożegnanie uczniów.        

*************************************************************

Scenariusz zajęć

Temat:  „Andrzejkowe wróżby”

Czas: 1godzina

Prowadząca: Marta Koczur

Grupa:  świetlicowa

Data: 28.11.2013r.

Cel główny -   uczeń zna tradycje i zwyczaje związane z dniem "Świętego Andrzeja"

Cele szczegółowe- uczeń:

- pogłębia wiedzę na temat historii andrzejek

- umie bawić się wspólnie z kolegami

- potrafi pracować w zespole

- wzbogaca wiedzę na temat wróżb andrzejkowych

- traktowanie wróżb jako dobrej zabawy

- podtrzymywanie tradycji obchodzenia andrzejek

- integracja klasy.

Metody pracy:

- słowna ( opis historii i tradycji andrzejkowych, opis wróżb)

- praktyczna ( czynna)

Formy pracy: grupowa, indywidualna


Środki dydaktyczne:
kartki z nazwami zawodów, karty z liczbami oraz „magicznymi znakami”, „Księga wróżb”, miska, woda, wosk, klucz ,kapelusz, różdżka,  strój czarownicy dla prowadzącego zajęcia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie dzieci.

2. Podanie tematu zajęć.

3.  Wprowadzenie do zajęć.
Dzieci zajmują miejsca przy wspólnym stole. Na środku leżą wcześniej przygotowane kartoniki z działaniami. Dzieci wspólnie rozwiązują działania, następnie układają wyniki rosnąco. Po odwróceniu kartoników na drugą stronę odczytują hasło: Andrzejkowe wróżby.

4. Rozmowa z dziećmi na temat tradycji andrzejkowych:
· Wyjaśnienie dzieciom tradycji wróżenia przez panny w wigilię Andrzeja.
Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było prądu, telewizji, a ludzie spędzali długie jesienne wieczory przy świecach, umilali sobie czas wspólnymi zabawami i tańcami. Był to również czas sprzyjający wróżbom i przewidywaniu przyszłości. W wigilię świętego Andrzeja młode dziewczyny pragnęły dowiedzieć się jak szybko wyjdą za mąż. Kilka dni wcześniej w wigilię świętej Katarzyny wróżyli sobie kawalerowie. Wróżby te były traktowane bardzo poważnie. Z czasem zwyczaj obchodzenia katarzynek zaczął zanikać, na rzecz andrzejek. Obecnie jest to wieczór zabawy i wróżb traktowanych z przymrużeniem oka, który obchodzą zarówno dziewczęta jak i chłopcy.

· Umieszczenie na tablicy przysłowia: Na świętego Andrzeja tryska w pannach nadzieja.
· Swobodne wypowiedzi dzieci na temat andrzejek na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń.

5. Zaproszenie do wróżb.
Nauczyciel proponuje dzieciom by dzisiejszego dnia, jak za dawnych czasów, przenieść się w zaczarowany świat wróżb. Zatacza kręgi różdżką i wypowiada słowa: Niech się stanie, niech się stanie, dziś wieczorem czarowanie. Abrakadabra, abrakadabra niechaj teraz rządzi magia!

6. Wróżby
· MAGICZNE LICZBY
Każde dziecko losuje karteczkę z liczbą od 1 do 7. Nauczyciel pokazuje dzieciom „Księgę wróżb”, z której odczyta co mówią wylosowane liczby.
1- Jesteś osobą upartą i wytrwałą w dążeniu do celu. Wkrótce spełnią się Twoje marzenia.
2- Jesteś szczery i otwarty, zyskasz wielu przyjaciół.
3- Masz ukryty talent, który wkrótce się ujawni. Wykorzystaj go dobrze, a osiągniesz sukces!
4- Jesteś bardzo wesołą i przyjazną osobą, skupiasz wokół siebie dużo znajomych.
5- Ciężko pracujesz, wkrótce twoja praca zostanie doceniona.
6- Patrz uważnie pod nogi, masz duże szanse by znaleźć coś cennego.
7- Rozwijaj swoje pasje, zyskasz uznanie i sławę.

· LOSOWANIE ZAWODÓW
Dzieci losują z magicznego woreczka karteczki z nazwami zawodów: lekarz, piekarz, kierowca, pilot, marynarz itp.

· USTAWIANIE BUTÓW
Bardzo stara wróżba, bardzo popularna wśród panien, teraz mogą uczestniczyć też w niej chłopcy.
Każde dziecko ściąga lewy but. Chłopcy ustawiają je w jednym rzędzie, a dziewczynki w drugim w kierunku wyjścia. Następnie przestawiają buty od końca do początku. Czyj but pierwszy dotrze do drzwi, ta osoba jako pierwsza zmieni stan cywilny.

· LANIE WOSKU
Ostatnią wróżbą jest tradycyjne lanie gorącego wosku na wodę przez klucz. Z kształtu wylanego wosku odczytujemy przyszłość.

 Zakończenie zajęć.
Nauczyciel rozdaje dzieciom po cukierku z wróżbą andrzejkową. Na zakończenie przypominamy dzieciom, aby traktować wróżby z przymrużeniem oka.

*************************************************************

Scenariusz konkursu o zdrowiu „ W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Cele konkursu:

- wdrażanie do dbałości o zdrowie,
- kształtowanie nawyków higienicznych,
- utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,
- wyrabianie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie,

-  kształtowanie postawy prozdrowotnej,

- posługiwanie się w teorii i praktyce wiedzą dotyczącą zdrowej żywności,

- budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych,

- kształcenie postaw zdrowej rywalizacji.

Formy: grupowa

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania.

Środki: długopisy, kartki, krzyżówka, rozsypanka wyrazowa, przedmioty  

             higieny osobistej, zagadki tematyczne.

I Część wstępna:

        Powitanie uczniów, jury i publiczności. Zapoznanie z tematem konkursu.

II Część właściwa:

2.1. Krótka prelekcja pielęgniarki na temat zdrowego odżywiania oraz

       utrzymania higieny osobistej.

2.2. Rozwiązywanie krzyżówki o tematyce zdrowotnej. Czas trwania 10 minut.

       Maksymalna ilość punktów 7 pkt.

1

 

 

 

 

 

Z

U

P

Y

 

 

 

2

 

 

S

Ł

O

D

Y

C

Z

E

 

 

3

 

 

 

 

 

R

Y

B

Y

 

 

 

4

 

 

 

O

W

O

C

E

 

 

 

 

5

W

A

R

Z

Y

W

A

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

P

I

E

C

Z

Y

W

O

7

N

A

P

O

J

E

 

 

 

 

 

  

 

 1.      POMIDOROWA, OGÓRKOWA, ROSÓŁ
 2.      CUKIERKI, CIASTKA, LODY
 3.      KARP, ŚLEDŻ, DORSZ
 4.      JABŁKO, GRUSZKA, ŚLIWKA
 5.      MARCHEWKA, SELER, PIETRUSZKA
 6.      CHLEB, BUŁKI, ROGALE
 7.      SOK, KOMPOT, HERBATA 

Hasło:   ZDROWIE

2.3. Przyporządkowywanie artykułów do odpowiedniej grupy żywności.

      Zdrowa-niezdrowa ( jogurt, mleko, serek, jabłko, sok, pomidor, gruszka,

      pomarańcza, banan, chipsy, pepsi-cola, cukierki, lizak, dropsy, wafelek,

      oranżada, hot- dog).

   Zdrowa:

 Niezdrowa:

  - jogurt

   - chipsy

   - mleko

     - pepsi cola

  - serek

   - cukierki

   - jabłko

 - lizak

- sok

    - dropsy

       - pomidor

      - wafelek

      - gruszka

        - oranżada

             - pomarańcza

      - hot-dog

     - banan

                       - ciastka

Czas trwania zadania 5 minut. Za poprawne przyporządkowanie 1 punkt.

1.4. Każda drużyna ma za zadanie ułożyć hasła z rozsypani wyrazowej.

       Czas trwania zadania 5 minut. Maksymalna ilość punktów 4 pkt.

1. Często szczotkuj swoje włosy.

2. Myj ręce przed każdym posiłkiem.
3. Zęby myj rano i wieczorem.
4. Czystość to zdrowie.

1.5. CZARODZIEJSKIE PUEDEŁKO.
     
Przedstawiciel drużyny podchodzi do pudełka, wkłada ręce do środka i posługując się tylko zmysłem dotyku odnajduje i nazywa przedmiot związany z dbaniem o higienę. Po wyjęciu go z pudełka, wyjaśnia do czego on służy.
Za dobrze odgadnięty produkt drużyna otrzymuje 1 punkt.

Przedmioty  w pudełku: grzebień, szczoteczka do zębów, szczotka do włosów, mydło, pasta do zębów, ręcznik, gąbka, końcówka od prysznica, zabawki (dla zmylenia).

1.6. Zagadki.

       Przedstawiciele grup losują numery zagadek. Zagadkę czyta nauczyciel.

       Przedstawiciel grup, po naradzie z grupą, odpowiada.
       Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt.

1. Ja jestem Twój przyjaciel,
Ja ci wypocząć daję.
Przychodzę wraz ze zmierzchem,
Znikam gdy słońce wstaje. 
(Sen)

2. Potrzebne jest codziennie,
Gdy przyjdzie zima.
Latem natomiast nas można
W szafach przetrzymywać. 
(Ciepłe ubrania)

3. My wzmacniamy Twoje siły,
Zdrowie ochraniamy.
My w owocach i jarzynach
Najchętniej mieszkamy. 
(Witaminy)

4. Kiedy kaszlesz, kichasz w głos - 
W co należy schować nos? 
(Chusteczka)

5. Do suchej nitki moknie nieraz,
Gdy po kąpieli ciało wycierasz. 
(Ręcznik)

6. Dziurki w niej jak w serze.
Była w morzu na dnie.
Do wanny ją bierzesz,
Bo myć umie ładnie. 
(Gąbka)

7. Chociaż mam zęby,
To nic nie jadam,
Tylko splątane 
Włosy układam. 
(Grzebień)

8. Kolorowa rączka,
Czuprynka "na jeża" 
Kiedy z niej korzystam,
To zęby wyszczerzam. 
(Szczoteczka do zębów)

9. Spogląda z wysoka
Na kurki, na wannę,
Gdy go używasz - 
Udaje fontannę. 
(Prysznic)

10. Z kranu srebrną strugą
Biegła długo, długo.
Napełniła pół wanny,
Będzie kąpiel dla Anny. 
(Woda)

11. Dwie pomocnice małe
Służą Ci życie całe.
Są pracowite,
A przy tym lubią często być myte. 
(Ręce)

12. Schowała się w tubie,
Używać jej lubię,
A i mała szczotka
Chętnie się z nią spotka. 
(Pasta do zębów)

13. Jest w łazience niby - miska,
Nad nią wisi ręcznik duży.
O tym wie najmniejsze dziecko,
Że do mycia ona służy. 
(Umywalka)

14. Przyjemnie pachnie,
Ładnie się pieni,
Brudne ręce
W czyste zamieni. 
(Mydło)

15. Każdy z nas, póki nieduży

Tylko ich dwadzieścia ma.
Choć wypadną, będą nowe
I to aż trzydzieści dwa. 
(Zęby)

1.7. Czym zajmują poszczególni lekarze - specjaliści.  Połącz strzałkami

       (objawy-lekarz).

Leczy nos, gardło i uszy

 dentysta

Lekarz, który leczy dzieci

 laryngolog

Bada oczy

 okulista

Lekarz, który bada zęby

 pediatra

III Część końcowa:

Podliczenie punktacji, wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród i dyplomów. Podziękowanie uczniom za udział, jury i publiczności.

PYTANIA DLA PUBLICZNOŚCI:

 1. Służą ci do gryzienia, powinieneś je myć przynajmniej dwa razy dziennie.
 2. Nie możesz jej pić prosto z kranu.
 3. Myjesz je przed posiłkiem.
 4. Uprawiasz go, gdy grasz w piłkę nożną, czy koszykówkę.
 5. Dają ci dużo witamin, zawsze myj je przed jedzeniem.
 6. Poranne skłony czy przysiady, to …….
 7. Potrzebny ci nocą, żebyś następnego dnia był wypoczęty.
 8. Warzywa i owoce oraz produkty mleczne niszczą nasze zdrowie.
 9. Słodycze dbają o ładny, zdrowy wygląd naszych zębów.
 10. Mydło, szczotka, grzebień, gąbka to przedmioty niezbędne do utrzymania prawidłowej higieny ciała.
 11. Ruch to zdrowie.
 12. Brak witamin sprzyja zdrowiu.
 13. Należy myć zęby tylko z przodu.
 14. Potrawy z warzyw i owoców zawierają dużo witamin.
 15. Nawet, gdy nas zęby nie bolą, należy odwiedzić lekarza stomatologa, aby sprawdzić, czy wszystkie są zdrowe.
 16. Spożywamy posiłki brudnymi rękami. Kim jest stomatolog?
 17. Podaj numer telefonu pogotowia ratunkowego.
 18. Jak często należy myć zęby?
 19. Co to znaczy higiena ciała?
 20. Podaj 3 przykłady produktów, które są szkodliwe dla zdrowia dzieci.
 21. Podaj 3 przykłady produktów, które są zdrowe dla dzieci.
 22. Kim jest okulista?
 23. Czego mają dużo owoce i warzywa?
 24. Podaj 3 rzeczy, które służą do higieny ciała.
 25. Czego dziecko potrzebujedużo, aby było silne i zdrowe.

26. Jak nazywa się lekarz, który leczy dzieci?
27.Boli Cię ząb. Do jakiego specjalisty powinieneś się udać po pomoc?
28. Wymień co najmniej 3 przedmioty potrzebne do utrzymania higieny osobistej.
29. Mama Sławka zemdlała. Chłopiec jest sam w domu. Pod jaki numer alarmowy powinien zadzwonić?
30. Jakie przedmioty są potrzebne do higieny jamy ustnej?
31. Mama kupiła świeże owoce. O czym musisz pamiętać, zanim je zjesz?
32. Jak należy dbać o zęby?
33.Marek oparzył rękę. Co powinien zrobić?
a) polać oparzenie zimną wodą
b) przykleić plaster
34. Wróciłeś ze szkoły. Chce Ci się pić. Co robisz?
a) napijesz się zimnej wody z kranu
b) wypijesz sok z wodą przegotowaną
35.W słoneczny dzień wychodzisz na dwór i:
a) nakładasz lekkie nakrycie głowy
b) przebywasz długo na słońcu z odkrytą głową
35. W dzień i w nocy pracuje, chorym leki przepisuje. (lekarz)

36.Jedna czyści zęby, a druga ubrania. Wiesz co się nadaje do tego zadania? (szczotka)

37.Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, a brudne ręce w czyste zamieni. (mydło)

38. Choć to nie zwierzę, zęby posiada, włosy na głowie gładko układa. (grzebień)

39. Ma 4 rogi, nie bodzie nimi, cichutko siedzi w twojej kieszeni. (chusteczka)

40.Gdy masz gorączkę – wkładasz go pod rączkę. (termometr)

41.Do tego sklepiku czasami chodzimy po krople, syropik no i witaminy. (apteka)

42.Na nią pastę kładę, gdy ząbki szoruję, a jak się zużyje, inną kupuję. (szczoteczka do zębów)

43.Do suchej nitki moknie nieraz, gdy po kąpieli nim ciało wycierasz. (ręcznik)

44.Obficie się pieni, miętowa lub słodka, pięknie czyści zęby, bez niej na nic szczotka. (pasta do zębów)

45.Kiedy kaszlesz lub masz chrypkę, pijesz coś słodkiego. To coś ulgę ci przyniesie mój mały kolego. (syrop)

46.Głowę nim polewam, gdy ją myje  sobie, tyle piany teraz, że z niej czapkę zrobię. (szampon)

47.Rurka z ostrą igłą, boją się jej dzieci. Chociaż boli, gdy ukłuje chorego wyleczy. (strzykawka)

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy