Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Ochrona danych osobowych

Strona główna » W naszej szkole » Ochrona danych osobowych

wielkość tekstu: A | A | A

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Lz 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwnego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor szkoły reprezentujący Zespół Szkół i Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej nr 2 z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Rataja 29a.

II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Kingę Kwaśniak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@zawiercie.powiat.pl
 2. tel. 324507110
 3. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji obowiązku edukacyjnego - rekrutacja uczniów do szkoły oraz realizacji obowiązku ubezpieczeniowego – na podstawie zgody oraz Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);
 2. realizacji zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);
 3. promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych - zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880).

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane z paragrafu III z punktu b mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa; dane z paragrafu III z punktu c mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji określonych zadań.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

         Dane będą przechowywane przez okres:

 1. do czasu zakończenia rekrutacji i końca zawartego ubezpieczenia;
 2. do zakończenia trwania obowiązku szkolnego, a następnie zostaną przekazane do szkolnego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
 3. do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

 VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będą mogły zostać spełnione. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ dane osobowe w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 z siedzibą w Zawierciu przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków brak jest możliwości realizacji prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest odpowiednio:

 1. obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji;
 2. obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych.
 3. obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu. 

 XI.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy