Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

INTERKL@SA dla Nauczycieli

Strona główna » Dla nauczycieli » INTERKL@SA dla Nauczycieli

wielkość tekstu: A | A | A

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu

im. Marii Grzegorzewskiej

 „BEZPIECZNIEJ W SIECI”

 Wstęp 

Program profilaktyczny „BEZPIECZNIEJ W SIECI” został napisany z myślą o wszystkich uczniach Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu im. Marii Grzegorzewskiej oraz ich rodzicach i opiekunach. Intensywny kontakt z komputerem i INTERNETEM młodzieży w różnym wieku szkolnym sprawia, że istnieje wielka potrzeba włączania w programy nauczania treści związanych z bezpiecznym korzystaniem z komputera oraz umiejętnym wyszukiwaniem informacji w Internecie.

Program „BEZPIECZNIEJ W SIECI” ma na celu ochronę uczniów przed: uzależnieniami, ryzykiem konfliktu z prawem, przenikaniem treści pornograficznych oraz innych treści niemoralnych i nieetycznych pochodzących z Internetu; jego realizacja ma za zadanie zwiększyć świadomość całego środowiska szkolnego i lokalnego na zagrożenia płynące wraz z rozwojem nowoczesnych technik informacyjnych i czyhające na dorastającego człowieka w sieci internetowej.

Rola Internetu jest ogromna w dzisiejszym świecie. Stwarza on możliwości stałego i szybkiego dostępu do mnóstwa informacji, dlatego stał się on bardzo pomocnym narzędziem w procesie edukacji. Głównymi zaletami Internetu stały się: ciągła praca sieci - możliwość korzystania z niej o każdej porze dnia i nocy; wszechstronność i swobodny dostęp; praca w tempie dostosowanym do potrzeb i indywidualnych możliwości osób uczących się – np. kursy interaktywne; itp. Istnieje jednak i druga – ta zła – strona Internetu, czyli zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Zagrożeni są szczególnie najmłodsi jego użytkownicy.

"Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie" – to hasło ukazuje problem kontaktów z nieznajomymi, podczas których dochodzi do przekazywania prywatnych informacji, bardzo często wykorzystywanych w złych intencjach. Bezgraniczny dostęp do Internetu to okazja do wszelkiego rodzaju działań niezgodnych z prawem, reklamy a także propagowania informacji, które są sprzeczne z etycznymi i moralnymi normami wychowania. Do tych zagrożeń zaliczyć można: hakerów, crackerów, wirusy komputerowe, szerzącą się pornografię, strony o charakterze nacjonalistycznym i nazistowskim, a także wszechobecny i nieogarniony spam. Uczniowie naszej szkoły korzystają z zasobów Internetu w dwóch pracowniach komputerowych oraz w bibliotece, dlatego istnieje wciąż wielka potrzeba edukacji naszej młodzieży, polegająca na uświadamianiu zagrożeń i przekazywaniu im zasad bezpiecznego użytkowania sieci internetowej.

 

Założenia ogólne oraz cele szczegółowe do realizacji.

Program profilaktyczny „BEZPIECZNIEJ W SIECI” kładzie nacisk przede wszystkim na zapoznanie uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli z zaletami oraz zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacji cyfrowej i na przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Program niesie ze sobą pomoc uczniom w ich wyborach na drodze ku dojrzałości i uczynieniu z nich świadomych użytkowników Internetu, którzy potrafią odróżnić dobre i pożyteczne rzeczy od tych, które szkodzą. Celem programu jest więc profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet, poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci. Program informuje o tym, że Internet może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki, ale tylko dzięki znajomości jego zagrożeń i stosowaniu zasad bezpieczeństwa.

Do realizacji Programu zaproszeni zostali wszyscy pracownicy szkoły. Począwszy od Dyrektora placówki, poprzez nauczycieli informatyki i nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz pracowników biblioteki i świetlicy szkolnej, a także pedagoga i psychologa szkolnego. Program zakłada wykorzystywanie własnych konspektów i scenariuszy lekcji opracowywanych przez nauczycieli; opracowywanie ulotek informacyjnych dla rodziców, itp. Planowana jest także praca z uczniami różnymi metodami dydaktycznymi: począwszy od wykładów, poprzez pracę w grupach, burzę mózgów, indywidualną pracę twórczą ucznia – np. prezentacje tworzone przez uczniów, udział w montażach słowno – muzycznych o charakterze profilaktycznym, spotkaniach z policją, strażą miejską i strażą pożarną.

 

Ogólne zadania programu:

 1.                   Diagnoza aktywności internetowej uczniów.

TREŚCI:

 •            zebranie informacji o rodzajach zagrożeń i analizie tych informacji.

EFEKTY:

 •            dostosowanie założeń do faktycznych potrzeb uczniów poszczególnych klas.

SPOSÓB REALIZACJI:

 •            anonimowe diagnostyczne badanie ankietowe.

 

 1.                   Promocja odpowiedzialnej postawy dorosłych.

TREŚCI:

 •            wyposażenie rodziców w wiedzę na temat zagrożeń płynących z Internetu i zasad bezpiecznego korzystania z niego.

EFEKTY:

 •            zwiększenie zainteresowania aktywnością internetową dzieci.

SPOSÓB REALIZACJI:

 •            szkolenie na temat zagrożeń i zasad korzystania z Internetu,
 •            dotarcie z materiałami informacyjnymi do rodziców na zebraniach klasowych.

 

 1.                   Uświadomienie zastosowań Internetu.

TREŚCI:

 •            prawidłowe zastosowanie Internetu,

EFEKTY:

 •            umiejętność wyszukiwania i oddzielenie interesujących informacji od niepotrzebnych,
 •            rozwijanie zainteresowań za pośrednictwem Internetu,
 •            rozwój aktywności poznawczej i twórczej.

SPOSÓB REALIZACJI:

 •            zapoznanie uczniów na lekcjach z możliwościami Internetu,
 •            nauczyciel przestrzega zasad nadzoru nad uczniem i skutecznie zarządza klasą,
 •            wyszukiwanie dodatkowych informacji na temat lekcji.

 

 1.                   Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

TREŚCI:

 •            charakterystyka zagrożeń,

EFEKTY:

 •            znajomość zasad i zagrożeń,
 •            umiejętność stosowania zasady ograniczonego zaufania wobec znajomości zawartych w Internecie.

SPOSÓB REALIZACJI:

 •            pogadanki na lekcjach informatyki,
 •            zajęcia realizowane zgodnie z planem wychowawczym klasy,
 •            kampania informacyjna „ Dzień Bezpiecznego Internetu”,
 •            udział w konkursach promujących bezpieczny Internet i komputer.

 

 1.                   Stosowanie zabezpieczeń i ograniczenie dostępu do niewłaściwych stron internetowych.

TREŚCI:

 •            zapoznanie z programami filtrującymi, antywirusowymi,

EFEKTY:

 •            znajomość programów filtrujących,
 •            stosowanie poznanych programów w praktyce,
 •            dbałość o bezpieczny dostęp do Internetu ze strony rodzica.

SPOSÓB REALIZACJI:

 •            pogadanki na lekcjach informatyki,
 •            zainstalowanie programu antywirusowego na stacjach roboczych w szkole,
 •            zainstalowanie na stacjach roboczych sieci programu filtrującego zasady Internetu,
 •            zajęcia realizowane zgodnie z planem wychowawczym klasy,
 •            kampania informacyjna „ Dzień Bezpiecznego Internetu”
 •            rada szkoleniowa dla rodziców.

 

 1.                   Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

TREŚCI:

 •             uświadomienie zasad bezpieczeństwa w Internecie

EFEKTY:

 •             znajomość zasad bezpieczeństwa,
 •             umiejętność stosowania zasad w praktyce,
 •             popularyzacja zasad w różnej formie,
 •             respektowanie praw autorskich i praw odo własności intelektualnych,

SPOSÓB REALIZACJI:

 •             pogadanki na lekcjach informatyki,
 •             zajęcia realizowane zgodnie z planem wychowawczym klasy,
 •             kampania informacyjna „ Dzień bezpiecznego Internetu”,
 •             gromadzenie materiałów edukacyjnych, artykułów prasowych, publikacji internetowych.
 •             stworzenie zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

 

 1.                   Informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

TREŚCI:

 •             wykaz instytucji wspomagających ofiary przemocy internetowej,
 •             sposób reagowania w sytuacji zagrożenia.

EFEKTY:

 •             znajomość instytucji udzielającej pomocy w razie zagrożenia,
 •             znajomość internetowych adresów fundacji i innych organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w sieci,
 •             uczeń sygnalizuje pojawiające się niebezpieczeństwo.

SPOSÓB REALIZACJI:

 •             pogadanki na zajęciach z wychowawcą klasy,
 •             zajęcia informatyki,
 •             kampania informacyjna: „ Dzień bezpiecznego Internetu”.

 

Ewaluacja

Chcąc sprawdzić, czy program osiągnął zamierzony cel będziemy opierać się na obserwacji uzyskiwanych efektów. Zaplanowane są do przeprowadzenia ankiety i konkursy sprawdzające wiadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z Internetem i wiedzę dotyczącą metod i sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami. Główną uwagę chcemy zwrócić na: osiąganie celów edukacyjnych, skuteczność metod i form aktywności, przyrost wiedzy wśród uczniów i ich Rodziców, kształtowanie umiejętności i odpowiedzialnych postaw. W trakcie realizacji treści programowych uczniowie będą oceniani na podstawie: obserwacji w czasie zajęć, efektów własnej pracy, aktywności przy omawianiu problemów.

 

Planowane działania ewaluacyjne:

 

 1.         Aktualizacja regulaminów korzystania z pracowni komputerowych.
 2.         Aktualizacja regulaminu Multimedialnego Centrum Informacji.
 3.         Coroczne przeprowadzanie ankiety na temat aktywności sieciowej i internetowej.
 4.         Gromadzenie materiałów edukacyjnych: scenariuszy, artykułów prasowych, reklam, publikacji internetowych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu przez uczniów i nauczycieli.
 5.         Dbałość o to, aby uczniowie korzystali z Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych.
 6.         Prowadzenie godzin wychowawczych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 7.         Udział w organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu coraz większego grona nauczycieli – nowe inicjatywy.
 8.         Wprowadzenie zaktualizowanych treści związanych z bezpieczeństwem w Internecie w ramach zajęć z informatyki.
 9.         Prezentacje multimedialne dla uczniów oraz nauczycieli związane z bezpieczeństwem w Internecie.
 10.     Przygotowanie ulotek informacyjnych dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 11.     Prowadzenie podczas zebrań z rodzicami zajęć na temat bezpieczeństwa dziecka w Internecie.
 12.     Korzystanie z nowych programów filtrujących dostęp do Internetu.
 13.     Aktualizacja na komputerach szkolnych programów filtrujących i ograniczających dostęp do zawartości światowej sieci.
 14.     Angażowanie uczniów do udziału w poza szkolnych konkursach dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet.
 15.     Przygotowywanie na bieżąco gazetek klasowych na temat problematyki internetowej.

 Realizacja

Program „BEZPIECZNIEJ W SIECI” został opracowany przez nauczyciela naszej szkoły pana Sławomira Głowacza przy współudziale nauczycieli i uczniów. Znalazły w nim odbicie doświadczenia z kilku ostatnich lat, dotyczące narastających problemów przy korzystaniu z Internetu. Do jego powstania przyczyniły się też coroczne akcje informacyjne związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu. Program został zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2010r.

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy