Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

DORADZTWO ZAWODOWE dla Nauczycieli

Strona główna » Dla nauczycieli » DORADZTWO ZAWODOWE dla Nauczycieli

wielkość tekstu: A | A | A

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.) Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych, przedszkoli, szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.). 

 

 Cele pracy wychowawczo-edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego

Cele główne:

1)      określenie własnych predyspozycji i zainteresowań;

2)      wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych;

3)      przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej;

4)      tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,

5)      gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

6)      przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

7)      współpraca z instytucjami wspierającymi  wewnątrzszkolny  system doradztwa zawodowego,

8)      organizacja wycieczek do zakładów pracy lub spotkania z przedstawicielami zawodów na terenie szkoły,

9)      wsparcie nauczycieli w realizowaniu zadań związanych z orientacją zawodową.

10)   przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

11)   przygotowanie uczniów do roli pracownika.

 

Szczegółowe cele programu dla Uczniów:

1)      Pomoc uczniom w poznanie siebie, samodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;

2)      Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych;

3)      Pomoc uczniom w  informowaniu  o  zawodach, aktualnych trendach na rynku pracy;

4)      Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swego stanu fizycznego i zdrowotnego;

5)      Kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy;

6)      Kształtowanie u uczniów umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem;

7)      Pomoc w określeniu swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości;

8)      Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy;

9)      Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

 

Szczegółowe cele programu dla Rodziców:

1)   Dostarczenie opiekunom wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach;

2)  Zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszego kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej;

3)  Dostarczenie rodzicom informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych;

4)  Uświadamianie rodzicom konieczności konsultacji u specjalistów pozaszkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp.

 

Szczegółowe cele programu dla Nauczycieli: 

1)      Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki z zakresu orientacji zawodowej;

2)      Pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych;

3)      Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.

 

Zadania realizatorów programu:

Zespół do spraw doradca zawodowego :

-  prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu preorientacji zawodowej;

-  porady indywidualne dla uczniów i rodziców lub prawnych opiekunów uczniów;

-  psychoedukacja rodziców lub prawnych opiekunów uczniów;

-  wsparcie wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań związanych z orientacją zawodową;

-  organizowanie dla uczniów Gimnazjum wycieczek do Powiatowego Centrum   Kształcenia Praktycznego ;

-  gromadzenie informacji nt. absolwentów szkoły ;

-  gromadzenie, tworzenie i udostępnianie materiałów dydaktyczno-wychowawczych;

-  utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

-  ewaluacja programu i określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej na każdy rok nauki;

-  współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi orientację edukacyjno-zawodową:

 1. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
 2. OHP, CKP w Zawierciu ;
 3. Powiatowy Urząd Pracy,
 4. Zakłady pracy.

 

Formy i sposoby realizacji programu:

 -  lekcje wychowawcze;

-  zajęcia edukacyjne z zakresu preorientacji zawodowej (warsztaty, pogadanki, dyskusje, karty pracy, testy predyspozycji);

-  lekcje przedmiotowe, na których są realizowane treści z zakresu orientacji zawodowej;

-  wyjścia edukacyjne;

-  spotkania z zaproszonymi gośćmi;

-  indywidualne konsultacje;

-  spotkania z rodzicami;

-  kierowanie do specjalistów;

-współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi orientację edukacyjno-zawodową.

 

Treści tematyczne realizowane na poszczególnych poziomach nauczania:

Klasy II Gim - Uczeń poznaje siebie:

 1.   Co lubię, moje hobby, moje zainteresowania...
 2.   Moje mocne strony.
 3.   Moje wartości i cele życiowe.
 4.   Stosunek i motywacja do pracy, obowiązków.
 5.   Jak zorganizować własny warsztat pracy?
 6.   Jak pracować w zespole?
 7.   Predyspozycje zdrowotne i ich wpływ na wybór zawodu.
 8.   Rola osobowości w wyborze właściwego zawodu.

 

Klasy III Gim - Uczeń poznaje różne zawody:

 1.   Praca w życiu człowieka a wybór zawodu.
 2.   Co to znaczy dobrze czy źle wybrany zawód.
 3.   Rola temperamentu przy wyborze zawodu.
 4.   Znaczenie uzdolnień i zainteresowań w wyborze zawodu.
 5.   Klasyfikacja zawodów i specjalności.

 

Klasy III ZSZ - Rynek pracy

1.Określenie  ścieżki edukacyjno-zawodowej;

2.Umiejętność właściwego zarządzania czasem warunkiem sukcesu;

3. Oczekiwania pracodawców wobec pracowników - czytanie ofert pracy; umiejętności uniwersalne;

4. Autoprezentacja czyli moc pierwszego wrażenia;

5.Jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

6.Aktywne sposoby poszukiwania pracy;

7.Samozatrudnienie jako jeden ze sposobów na aktywizację zawodową.

 

 

Szkolny Doradca Zawodowy

 

mgr Grzegorz Krasowski

 

 

 

  Konsultacje z Doradcą Zawodowym dla uczniów i rodziców odbywają się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.00 do 16.00.

 

 

Nabór na stanowisko nauczyciela do projektu.

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy