Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

wielkość tekstu: A | A | A

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Specjalnych w Zawierciu im. Marii Grzegorzewskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu oraz  Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu  Szkół Specjalnych.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-08
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-03.

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są : Pan Sławomir Głowacz, kadi12s@wp.pl  oraz Pan Tomasz Myśliwiec, tmysli@poczta.onet.pl

Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu: 32 67 215 17.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

ZSS w Zawierciu deklaruje, że jest częściowo dostępne pod względem architektonicznym.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku ZSS w Zawierciu  jest usytuowane od  ul. Rataja, przy parkingu wewnętrznym. Wejście jest zadaszone i składa się z drzwi zewnętrznych i wewnętrznych – wewnętrzne drzwi są otwierane za pomocą impulsu elektrycznego. Z boku szkoły od strony boiska przygotowany jest podjazd  (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych oraz wejście do windy. W budynku funkcjonują obszary kontroli – monitoring na głównych korytarzach oraz na terenie zewnętrznym szkoły na parkingu. Z poziomu holu na dolne piętro budynku oraz na pietra wyższe prowadzą schody. Budynek posiada 2 wyjścia/wejścia ewakuacyjne: 1 główne od  ul. Rataja, przy parkingu wewnętrznym, 2 od parkingu wewnętrznego. Sekretariat oraz gabinet dyrektora znajduje się na parterze po lewej stronie za wejściem głównym do budynku. Dostępność do sekretariatu oraz gabinetu dyrektora - bez barier architektonicznych. W budynku na parterze nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania schodów z poziomu parteru dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową w stopniu dobrym. W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Udzielanie informacji oraz wezwań pracowników do interesanta dokonuje pracownik sekretariatu. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.                                                                                                                                            W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
  Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny i posiada windę, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły są dostępne platformy dla osób niepełnosprawnych; nie ma zamontowanych informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. 
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie ZSS w Zawierciu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWANIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie – w mniejszości - mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Data publikacji strony internetowej BIP: 23.09.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach internetowych ZSS i przedmiotowych BIP.
 • Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2018-09-01

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

sekretariat@zss-zawiercie.pl

sekretariat@zss.zawiercie.powiat.pl

32 67 215 17

strona internetowa: http://www.zss-zawiercie.pl/

BIP: http://www.zsips-zawiercie.4bip.pl/

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu


APLIKACJE MOBILNE

Dziennik Librus

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy